Vår modell


Verksamheten bedrivs med dessa utgångspunkter för nuvarande och framtida innehav:

  • Förvalta och förvärva onoterade bolag i Norden inom de branscher som Bjäre Invest idag har en exponering mot såsom maskinuthyrning, exploatering av mark och fastigheter, handel och jordbruk. Utöver befintliga innehav ska Bjäre Invest växa via förvärv av nya bolag inom definierade fokusområden där det kan uppstå intressanta affärsmöjligheter.
  • Bjäre Invest ska utöva ett aktivt och synligt ägande och sträva efter att ha en ägarandel och ett inflytande som innebär att Bjäre Invest kan implementera sina värdegrunder och mål. Koncernens företagskultur och synen på lönsamhet är central för verksamheten i dotterbolagen. För att möjliggöra detta ska innehaven ha en fungerande organisation och ledningsgrupp, som leds av extern VD.
  • De bolag som Bjäre Invest ska investera i ska vara företag i Norden med sin primära hemmamarknad i Sverige och med produkter eller tjänster som har kommersialiserats samt ha stabila kassaflöden med möjlighet att dela ut vinstmedel. Dotterbolagen styrs mot tydliga och konkreta mål som bygger på historisk prestation samt överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner.

  • Bjäre Invest investerar inte i företag som är verksamma inom eller har koppling till beroende; spel, tobak, alkohol, etc.